FAQS (Preguntes freqüents)

Què és cada concepte de la factura?

A què fa referència la quota del servei?

Tot i que l’accés a l’aigua potable és un dret universal i cada ajuntament pot incorporar modificacions pròpies, per a una persona resident, per exemple, a Barcelona la quota de servei és de 14,50€ en concepte de disponibilitat immediata i permanent servei. És una part fixa de la qual el 40% d’aquest import fa referència al mer subministrament on, segons dades d’AGBAR de 2021, el 26% és gestió i el 14% és compra de l’aigua, potabilització i distribució.

Com funciona la divisió de trams per m3 per calcular el consum?

Aquest aspecte és una part variable que es paga en funció del mateix consum d’aigua. Està orientada a la sostenibilitat social, per aquest motiu determina un primer tram de consum a preu reduït. També està basada en la sostenibilitat ambiental, per això es fixen trams de consum amb preus creixents i així fomentar el consum responsable de l’aigua.

El preu de l’aigua es va encarint a mesura que augmenta el consum del període, tot saltant a un tram superior a mesura que es van acumulant m3 d’aigua, és a dir, el preu de cada m3 va augmentant exponencialment a mida que pugem de tram. Per exemple, una família de 4 persones que normalment consumeix de mitjana 12m3 d’aigua, habitualment en paga 8m3 al preu del tram 1, els 4m3 següents al preu del tram 2.

Hi ha 5 trams de preus progressius.

Com funciona el cànon de l’aigua?

El cànon de l’aigua correspon al 13% de la factura de l’aigua i és un tribut de l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament de la gestió d’obres hidràuliques destinades a l’abastiment als municipis i el sanejament d’aigües residuals. El seu càlcul va lligat al consum de l’aigua, és a dir, també funciona segons trams de m3.

Què és la taxa de clavegueram?

Un 7% de tribut municipal per al manteniment de les xarxes de clavegueram municipal.

Què és la taxa de recollida de residus municipals generats als domicilis?

És un tribut del 16% de l’Ajuntament de Barcelona per finançar la retirada d’escombraries generades als habitatges particulars. La taxa es defineix com ambiental, ja que es destina a millorar la recollida selectiva de les llars i així, contribuir a reduir l’impacte ambiental derivada de la gestió dels residus. És per això que es fixa una quota anual que va dels 27,65€ als 216,38€ però que té reduccions i exempcions per l’ús dels Punts Verds, a part de les que tenen a veure amb famílies vulnerables o amb discapacitat.

Es va decidir carregar aquest concepte a la factura de l’aigua tenint en compte la classificació que aquesta en fa dels habitatges i dels seus consums. S’aplica des de l’1 de juliol de 2020, és a dir, una nova taxa en plena crisi per la pandèmia de Covid-19.

Qualsevol problema, cal dirigir-se al 93 238 96 03 o a trdbcn@siresa.cat

Què s’entén per tractament de residus municipals?

És un tribut del 19% de l’Àrea Metropolitana de Barcelona destinat al tractament, reciclatge i valorització de residus municipals, així com a la deposició del seu rebuig als punts verds o punts nets, les plantes de reciclatge, de compostatge i ecoparcs.

Què cal fer si m’arriba una factura amb un import que crec erroni? On i com haig de reclamar?

Cal posar-se en contacte amb Aigües de Barcelona als telèfons d’atenció al client 900 710 710 / 93 521 97 77 en dies laborables de 8h a 20h.

Quin és el període de facturació?

La factura de l’aigua contempla els dos últims mesos de consum particular.

Què és la lectura estimada?

És una eina de càlcul ponderat que les empreses utilitzen com a mecanisme per poder tenir una referència sobre el consum mitjà de l’aigua. En cap cas és per perjudicar el consumidor i sí per evitar que la següent lectura real sigui molt alta. Anys enrere, personal de la companyia d’aigües feia la lectura del comptador in situ, però cada vegada més es fan en format online.

Bonificacions

Normalment, es contemplen dos tipus de bonificacions:

Ampliació per trams: Respon al dret de les persones a gaudir d’aigua. Si conviuen més de 3 persones a casa es té dret a gaudir de més m3 al preu més econòmic, és a dir, del 1r tram.

Cal tenir en compte que cada persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% compta com dues (exemple: un nucli familiar de 3 persones on una d’elles té una discapacitat del 75%, equival a 4 persones i per tant, tenen dret a demanar l’ampliació de trams).

Cànon social: Obeeix a criteris econòmics i les persones que tenen dret a aquesta tarifa veuran una reducció important en la factura de l’aigua.

Si el consum d’aigua no supera el primer tram, el preu del Cànon serà 0 euros. Si el consum d’aigua supera el primer tram, el preu dels m3 es veuran reduïts al 50% de les tarifes vigents.

Està dirigit a persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on es troben empadronats) o titular de captació de l’aigua, en situacions de:

a) Pensionista del sistema de seguretat social no contributiu per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.

b) Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat que tinguin una edat mínima de 60 anys; que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límits fixat per l’IRSC, incrementat en un 30% per cada membre addicional a partir del segon; perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent (que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’IRSC, incrementat en un 30% per cada membre addicional a partir del segon).

c) Perceptors de prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques establertes per la llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

d) Perceptors de fons procedents dels règims a extingir següents: fons d’assistència social (FAS) i fons de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI).

e) Famílies amb tots els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre que els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon.

f) Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Addicionalment, també es consideren beneficiàries de la tarifa social del cànon de l’aigua les persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial.